Аутори
Аутори уџбеника за млађе разреде | Аутори уџбеника из Математике од 5.-8. разреда
Аутори уџбеника из хемије од 7.-8. разреда | Аутори уџбеника из биологије од 5.-8. разреда

АУТОРИ УЏБЕНИКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Др Синиша Јешић
редован професор, дипломирао је на Математичком факултету у Београду, смер Теоријска математика и примене, где је и магистрирао и докторирао. Ужа научна област којој припада докторска дисертација је Математичка анализа. Објавио је већи број научних и стручних радова из математике, како у домаћим тако и у иностраним часописима највишег научног ранга. Др Синиша Јешић је аутор и реализатор на три програма стручног усавршавања из математике који се налазе у Каталогу стручних усавршавања. Посебно интересовање аутора овог програма усмерено је ка методици наставe математике, што се потврђује и радом у Регионалном центру за таленте Београд 2. Др Синиша Јешић је аутор или коаутор 34 уџбеника и збирки задатака (односно радних листова) из математике који су одобрени за употребу у настави предмета математика од 1.- 8. разреда у основној школи, у издању Герундијума.
Драгица Мишић
jе дипломитрала на Математичкпм факултету у Београду, смер Теоријска математика и примене. Ради у Основној школи “ Браћа Барух “ у Београду. Учествује као реализатор на два програма стручног усавршавања из математике који се налазе у Каталогу стручних усавршавања. Ангажована у индивидуалном раду са надареним ученицима у оквиру додатне наставе као и у модернизацији и унапређењу наставе математике. Драгица Мишић јe коаутор 25 уџбеника и збирки задатака (или радних листова) из математике који су одобрени за употребу у настави предмета математика, од 5.- 8. разреда основне школе и уџбеничког комплета из математике за 1. разред основне школе, у издању Герундијума.
Марко Игњатовић
дипломирани математичар, већ више деценија бави се наставом математике, како непосредно у учионици, тако и посрeдно писањем уџбеника. Поред наставничког, у својој дугогодишњој каријери, бавио се и послом педагошког саветника, а аутор је могих уџбеника и збирки задатака, дидактичких материјала, као и приручника за извођење наставе. Марко Игњатовић је аутор или коаутор 22 уџбеника и збирки задатака, односно радних листова из математике који су одобрени за употребу у настави предмета математика, од 3.- 8. разреда, у основној школи, објављених у Герундијуму.
Др Наташа Бабачев
jе дипломирала на Математичком факултету у Београду, одсек за Нумеричку математику и оптимизацију, а на истом факултету је и докторирала. Аутор је више научних радова у домаћим и иностраним научним часописима. Др Наташа Бабачев је реализатор на два програма стручног усавршавања из математике који се налазе у Каталогу стручних усавршавања. Др Наташа Бабачев је коаутор 2 уџбеника и 1 збирке задатака из математике који су одобрени за употребу у настави предмета математика у основној школи, у издању Герундијума.
Веселинка Милетић
наставник математике, у дужем временском периоду бави се наставом математике и њеним унапређивањем. Коаутор је збирке задатака за квалификациони испит за упис у средње школе 2003/2004. школске године. Радила је на изради стандард из математике за 3. разред основне школе и била је члан тима за национално тестирање 2004. године. Коаутор је три збирке задатака за осми разред у издању Герундијума.
Раде Козар
је дипломирани математичар, смер математика са нацртном геомеријом. На Природно – математичком факултету у Новом Саду стекао је звање специјалисте методике наставе математике. Поред наставничког рада у школама, радио је и као директор школе и као асистент на Рударско – геолошком факултету у Новом Саду. Од фебруара 1993., до 2011. године, радио је у Министарству просвете Републике Србије као надзорник и саветник за математику. Објавио је више стручних радова из математике. Као аутор или коаутор објавио је осам збирки задатака за основне школе , један приручник и једну збирку задатака за средње школе. На традиционалним Зимским републичким семинарима држао је више предавања. Члан је Управног одбора Друштва математичара Србије и председник Друштва наставника математике основних школа Новог Сада. Коатор је збирке задатака из математике за 8. разред, објављене у Герундијуму.
Наташа Јешић Љубичић
дипломирала је на Математичком факултету у Београду где је стекла и звање мастер. Ради у основној школи "Марија Бурсаћ" у Београду. Учествовала је у припреми пробних матурских тестова. Ангажована је у раду са надареним ученицима као и са ученицима обухваћеним инклузивним образовањем. Коауторка је збирке задатака за завршни испит у издању Герундијума.