Аутори
Аутори уџбеника за млађе разреде | Аутори уџбеника из Математике од 5.-8. разреда
Аутори уџбеника из хемије од 7.-8. разреда | Аутори уџбеника из биологије од 5.-8. разреда


АУТОРИ УЏБЕНИКА ИЗ ХЕМИЈЕ
Др Јасна Адамов
je дипломирала хемију на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, где је одбранила и магистарску и докторску тезу. Запослена је на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ у Новом Саду, на катедри за методику наставе хемије. Аутор је више од 100 радова и саопштења из области хемије и хемијског образовања и учесник је више домаћих и међународних пројеката који се баве реформом образовања у Србији. Члан је радне групе за увођење електронског образовања на универзитетима у Србији. Редовни је сарадник-предавач у Истраживачкој станици Петница и реализатор више наставничких семинара за професионално усавршавање запослених у образовању. Коаутор је уџебника Хемија 7 и Хемија 8 и Лабораторијских вежби са задацима из хемије за 7. и 8. разред основне школе, у издању Герундијума.
Радојка Ђурђевић
је завршила Природно-математички факултет, група хемија у Новом Саду, као и специјализацију из методике наставе хемије у Београду. Поред рада у школи, радила је и у Међуопштинском заводу за унапређивање васпитања и образовања у Ваљеву, као и у Министарству просвете у Београду. У свом раду бави се едукацијом наставника хемије, а ради и као саветник у Центрима за иновацијe и у Истраживачкој станици Петница. Аутор је и реализатор три акредитована семинара из хемије. Била је председник наставне секције СХД у два мандата. Као надзорник и саветник за хемију организатор је такмичења из хемије. Аутор је збирки задатака из хемије за седми и осми разред основне школе и приручника за наставнике хемије ,,Игре у настави хемије''. Коаутор је уџебника Хемија 8 и Лабораторијских вежби са задацима из хемије за 8. разред основне школе, у издању Герундијума.
Др Снежана Каламковић
професор хемије, предаје у ОШ „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду на радном месту наставник хемије. Учествовала је на разним скуповима, саветовањима, симпозијумима, а била је и помоћник ванредном проф. др Тибору Халашију на његовим предавањима у Јеврејској општини, Матици Српској, у просторијама Еколошког друштва, као и на Јавној трибини у Заводу за заштиту природе Србије-Радна јединица у Новом Саду. До сада је објавила преко 50 научних и стручних радова у домаћим и иностраним часописима. Коаутор је уџебника Хемија 8 и Лабораторијских вежби са задацима из хемије за 8. разред основне школе, у издању Герундијума.
Наталија Макивић
је на одсеку за хемију Природно–математичког факултета у Новом Саду завршила мастер студије и стекла назив мастер хемичар. Ради као професор хемије у ОШ „Др Бошко Вребалов“ у Меленцима, ОШ „Милоје Чиплић“ и Средњој школи у Новом Бечеју. Коаутор је уџебника Хемија 7 и Лабораторијских вежби са задацима из хемије за 7. разред основне школе, у издању Герундијума.
Др Станислава Олић Нинковић
научни сарадник, дипломирала на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, где је одбранила и мастер рад и докторску дисертацију. Запослена је на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ у Новом Саду, на Катедри за методику наставе хемије. Аутор је више научних и стручних радова из области методике наставе хемије објављених у домаћим и иностраним часописима и саопштених на међународним конгресима. Коаутор је уџбеника Хемија 7 и Лабораторијских вежби са задацима из хемије за 7. разред основне школе, у издању Герундијума.