Уџбеници за старије разреде основне школе


МАТЕМАТИКА
за 7. разред основне школе

Аутори :
С. Јешић
Д. Мишић
М. Игњатовић
Н. Бабачев


Формат : 165 mm x 235 mm
Број страна : 178

ISBN број : 978-86-87715-01-1

Цена : 720 + ПДВ = 792

Опис
• У потпуном складу са наставним програмом, како садржајем
тако и начинима реализације
• Јасно и прецизно дефинисани појмови
• Циклично излагање градива, надградња постојећих знања
• Потпуно систематизоване и међусобно повезане лекције
• Велик број илустрација, табела и графикона који се односе на реалне ситуације из живота обликоване у примере и задатке
• Методски приступ који ученике наводи на критичко мишљење и дискусију